Caminar by TEMPLATED

करको दर र परिपत्र

क्र.स. विषय जारी मिति डाउनलोड
1
आ.व. २०७७/७८ को सवारी साधनको करको दर तथा अन्य दस्तुरहरू।
२०७७-४-१ डाउनलोड
2
टिपरमा ढालाको आयातन थप गरी संचालन गरेकाे सम्बन्धमा ।
२०७६-११-२२ डाउनलोड
3
२०७६।०९।२५ र २६ गते EDLVRS तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।
२०७६-९-१८ डाउनलोड
4
सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयहरुमा Intranet सेवा जडानका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन । 
२०७६-९-१८ डाउनलोड
5
सवारी साधन स‌ंचालन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
२०७६-९-१६ डाउनलोड
6
अर्थ मन्त्रालयबाट माग बमोजिम सरकारी सवारी साधनको दर्ता संख्या सम्बन्धमा ।
२०७६-९-९ डाउनलोड
7
२०७६।०९।१३ र १४ गते गोष्ठीमा सहभागी सम्बन्धमा ।
२०७६-९-७ डाउनलोड
8
आ.व. २०७१/७२ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०७६-९-१ डाउनलोड
9
सवारी साधनको नम्बर प्लेट सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
२०७६-८-८ डाउनलोड
10
मिटर जडित ट्याक्सिको नयाँ मापदण्ड सम्बन्धमा ।
२०७६-८-६ डाउनलोड
11
भारवहन क्षमता चेक जाँच गर्ने सम्बन्धमा ।
२०७६-७-२९ डाउनलोड
12
आ.व. २०७६/७७ को सवारी साधनको करको दर ।
२०७६-४-१ डाउनलोड
13
आ.व. २०७५/७६ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधनको करको दर ।
२०७५-४-१ डाउनलोड
14
आ.व. २०७४/७५ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०७४-४-१ डाउनलोड
15
आ.व. २०७३/७४ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०७३-४-१ डाउनलोड
16
आ.व. २०७२/७३ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०७२-४-१ डाउनलोड
17
पत्रु गर्ने सम्बन्धमा ।
२०७१-११-१८ डाउनलोड
18
आ.व. २०७०/७१ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०७०-४-१ डाउनलोड
19
आ.व. २०६८/६९ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०६८-४-१ डाउनलोड