Caminar by TEMPLATED

करको दर र परिपत्र

क्र.स. विषय जारी मिति डाउनलोड
1
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।
२०७७-८-२२ डाउनलोड
2
आ.व. २०७७/७८ को सवारी साधनको करको दर तथा अन्य दस्तुरहरू।
२०७७-४-१ डाउनलोड
3
टिपरमा ढालाको आयातन थप गरी संचालन गरेकाे सम्बन्धमा ।
२०७६-११-२२ डाउनलोड
4
२०७६।०९।२५ र २६ गते EDLVRS तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा ।
२०७६-९-१८ डाउनलोड
5
सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयहरुमा Intranet सेवा जडानका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन । 
२०७६-९-१८ डाउनलोड
6
सवारी साधन स‌ंचालन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
२०७६-९-१६ डाउनलोड
7
अर्थ मन्त्रालयबाट माग बमोजिम सरकारी सवारी साधनको दर्ता संख्या सम्बन्धमा ।
२०७६-९-९ डाउनलोड
8
२०७६।०९।१३ र १४ गते गोष्ठीमा सहभागी सम्बन्धमा ।
२०७६-९-७ डाउनलोड
9
आ.व. २०७१/७२ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०७६-९-१ डाउनलोड
10
सवारी साधनको नम्बर प्लेट सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
२०७६-८-८ डाउनलोड
11
मिटर जडित ट्याक्सिको नयाँ मापदण्ड सम्बन्धमा ।
२०७६-८-६ डाउनलोड
12
भारवहन क्षमता चेक जाँच गर्ने सम्बन्धमा ।
२०७६-७-२९ डाउनलोड
13
आ.व. २०७६/७७ को सवारी साधनको करको दर ।
२०७६-४-१ डाउनलोड
14
आ.व. २०७५/७६ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधनको करको दर ।
२०७५-४-१ डाउनलोड
15
आ.व. २०७४/७५ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०७४-४-१ डाउनलोड
16
आ.व. २०७३/७४ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०७३-४-१ डाउनलोड
17
आ.व. २०७२/७३ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०७२-४-१ डाउनलोड
18
पत्रु गर्ने सम्बन्धमा ।
२०७१-११-१८ डाउनलोड
19
आ.व. २०७०/७१ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०७०-४-१ डाउनलोड
20
आ.व. २०६८/६९ को सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर र सवारी साधन करको दर ।
२०६८-४-१ डाउनलोड