Caminar by TEMPLATED

राजस्व संकलनको विवरण

क्र.स. विषय जारी मिति डाउनलोड
1
आर्थिक बर्ष २०७४-७५ मा संकलित राजश्वको वार्षिक विवरण ।
२०७५-४-१ डाउनलोड
2
२०७९ भदौं महिनामा कारवाही भएका सवारी साधनहरुको संख्या तथा राजश्वका विवरणहरु ।
२०७९-६-२७ डाउनलोड
3
२०७९ मंसिर महिनामा कारवाही भएका सवारी साधनहरुको संख्या तथा राजश्वका विवरणहरु ।
२०७९-९-१ डाउनलोड