Caminar by TEMPLATED

तथ्याँक

क्र.स. विषय जारी मिति डाउनलोड
1
आ.व.०७२-७३ सम्म बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारी साधनको विवरण ।
२०७३-४-१ डाउनलोड
2
आर्थिक बर्ष २०७२-७३ सम्म दर्ता भएको सवारी विवरण ( अञ्चल अनुसार)।
२०७३-४-१ डाउनलोड
3
२०७२-७३ मा दर्ता भएका सवारी साधनको विवरण ।
२०७३-४-१ डाउनलोड
4
आर्थिक बर्ष २०७२-७३ सम्म दर्ता भएको सवारी विवरण (सवारी अनुसार)।
२०७३-४-१ डाउनलोड
5
आर्थिक बर्ष २०७३-७४ सम्म दर्ता भएको सवारी विवरण ( अञ्चल अनुसार)।
२०७४-४-१ डाउनलोड
6
आर्थिक बर्ष २०७३-७४ सम्म दर्ता भएको सवारी विवरण (सवारी अनुसार)।
२०७४-४-१ डाउनलोड
7
आ.व.०७३-७४ सम्म बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारी साधनको विवरण ।
२०७४-४-१ डाउनलोड
8
आर्थिक बर्ष २०७४-७५ सम्म दर्ता भएको सवारी विवरण ।
२०७५-४-१ डाउनलोड
9
आर्थिक बर्ष २०७५-७६ फागुन मसान्तसम्म दर्ता भएको सवारी साधनको विवरण ।
२०७५-१२-१ डाउनलोड