Caminar by TEMPLATED

निर्धारित भाडादर

क्र.स. विषय जारी मिति डाउनलोड
1
मिति २०७५।०६।०७ देखि लागु हुने सार्वजनिक यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधनकाे नयाँ भाडा दर सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
२०७५-६-७ डाउनलोड
2
मिति २०७८।०३।२९ गतेको निर्णयबाट समायोजन भएको भाडादर ।
२०७८-३-३१ डाउनलोड
3
मिति २०७८।१२।१७ को निर्णयानुसार सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर समायोजन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८-१२-२० डाउनलोड
4
मिति २०७९।०२।०४ देखि लागु हुने सार्वजनिक यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
२०७९-२-३ डाउनलोड
5
मिति २०७९।०२।१० देखि लागु हुने सार्वजनिक यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
२०७९-२-१० डाउनलोड
6
मिति २०७९।०२।२० देखि लागु हुने सार्वजनिक यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
२०७९-२-२० डाउनलोड
7
मिति २०७९।०२।२७ देखि लागु हुने सार्वजनिक यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
२०७९-२-२७ डाउनलोड
8
मिति २०७९।०३।०६ देखि लागु हुने सार्वजनिक यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
२०७९-३-६ डाउनलोड
9
मिति २०७९।०३।१२ देखि लागु हुने सार्वजनिक यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना ।
२०७९-३-१२ डाउनलोड
10
मिति २०७९।०३।२७ देखि लागु हुने अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनको नयाँ भाडा दर सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।
२०७९-३-२७ डाउनलोड