Caminar by TEMPLATED

सवारी चालक अनुमतिपत्र बारेमा

क्र.स. विषय जारी मिति डाउनलोड
1
सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण सम्बन्धी ।
२०६०-१२-१ डाउनलोड
2
वर्ग क/A (मोटरसाइकल/स्कुटर/मोपेड) र वर्ग ट/K (स्कुटर/मोपेड) को सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नोत्तर सङ्ग्रह २०७८, असोज (प्रथम परिमार्जन) ।
२०७८-६-२४ डाउनलोड
3
वर्ग ख/B (कार, जीप, डेलिभरी भ्यान) को सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नोत्तर सङ्ग्रह २०७८, असोज (प्रथम परिमार्जन) ।
२०७८-६-२४ डाउनलोड
4
वर्ग ख/B (कार, जीप, डेलिभरी भ्यान) को सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्नोत्तर सङ्ग्रह, २०७८ (अङ्ग्रेजी माध्यम)।
२०७९-३-२७ डाउनलोड